samenDe intern begeleider is betrokken bij de begeleiding van alle kinderen, maar zeer zeker bij die kinderen die onze extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het is aan de leerkracht om daar voor alle kinderen in de klas een goede vorm in te vinden. Zowel voor de groep als voor de individuele leerling. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht hierbij. De intern begeleider is daarnaast actief op het niveau van de ondersteuning in de school en de bovenschoolse en schoolnabije ondersteuning zoals de inzet van het ondersteuningsteam. Zij zijn een belangrijke gesprekspartner voor de ouders. 

De intern begeleiders van PRO8 zien elkaar gedurende minimaal 6 bijeenkomsten (netwerkbijeenkomsten) per jaar.
Tijdens deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die enerzijds te maken hebben met de ontwikkelingen op schoolniveau (bijvoorbeeld intervisie), als onderwerpen die vanuit het gemeenschappelijk kader van belang zijn. Te denken valt aan het adviseren en voorstellen doen over (te ontwikkelen) beleid. De bijeenkomsten vinden iedere keer op één van onze scholen plaats.

Verschillende werkgroepen werken op bovenschools niveau onderwerpen uit. In deze werkgroepen participeren directeuren en/of intern begeleiders.
Daarnaast nemen de intern begeleiders deel aan gemeenschappelijke scholing.